Asclepias tuberosa, milkweed, perennial

Asclepias tuberosa, milkweed, perennial